Tổ chuyên môn trường Mẫu giáo Tiên Sơn có 14 thành viên, gồm 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 12 tổ viên.

Các thành viên trong tổ tham gia tốt các hoạt động chuyên môn, sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

01

Triệu Thị Thanh Bình

Tổ trưởng

Trường MG Tiên Sơn

 

02

Đoàn Thị Lệ Ngọc

Tổ phó

Trường MG Tiên Sơn

 

03

Đặng Thị Tuyết Sa

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

04

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

05

Trần Thị Chung

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

06

Nguyễn Thị Bích Đào

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

07

Bùi Thị Thế Hậu

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

08

Y Khâu

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

09

Mai Hạ Thi

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

10

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

11

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn

 

12

Đinh Thị Ánh Nguyệt

Tổ viên

Trường MG Tiên Sơn